Organizačné pokyny

Kurzy “PLÁVANIA S KAČKOU“ prebiehajú vo štvrtok a v piatok v poobedňajších hodinách a v sobotu doobeda.
Jesenný kurz trvá 13 lekcií. Plávať sa začína vo štvrtok 20. 9. 2012 a kurz končí 15. 12. 2012. V prípade nenaplneného kurzu je možné zaradiť nové dieťa do už prebiehajúceho kurzu!

Každý záujemca o kurz plávania musí podať prihlášku do kurzu, ktorá obsahuje: údaje o dieťati a rodičovi, kontakt, a ktorej súčasťou je potvrdenie lekára a podpísanie čestného prehlásenia. 
Počas kurzu zodpovedá za dieťa rodič. Dieťa môže absolvovať kurz iba v sprievode rodiča alebo v sprievode rodičom poverenej dospelej osoby, ktorú musí rodič dôkladne oboznámiť s obsahom prihlášky. Dieťa nikdy nenechávame samé!!!
Deti sú do kurzov rozdelené podľa veku, podľa skúsenosti s vodou a podľa pohybových zručností. Na lekciu sú všetci účastníci povinní prísť včas, pričom sa vždy riadime hodinami na bazéne. Lekcia trvá 30 minút a po jej ukončení je potrebné opustiť bazénové priestory vrátane šatní najneskôr do 30 minút. Každý účastník kurzu je povinný dodržiavať pokyny inštruktorky a prevádzkový poriadok daného bazéna.

V prípade ochorenia inštruktorky bude zaistená iná kvalifikovaná inštruktorka, prípadne sa lekcia nahradí v inom, vopred stanovenom termíne.
Počas výuky je možné fotografovať a natáčať na video-záznam vlastné deti len so súhlasom inštruktorky! Do výuky nie je dovolené zasahovať a rozptyľovať deti.

Organizátor sa zaväzuje telefonicky, SMS, prípadne mailom informovať rodičov o zaradení dieťaťa do kurzu a o iných priebežných organizačných zmenách.